Living in America

Landsmanshaftn and other Organizations


Society Gates

Lomza-Gac
POLAND
also see Lomza

 

  CHEVRA CHOCHMAS ADAM ANSHE LOMZA VEGATSCH, Path 15L
in Mt. Zion Cemetery in Maspeth, New York
established in 1894, first burial in 1911
Officers:
Yosef Orwitz, Ex-Pres
Alter Shapiro, Pres
Binyamin Bran?, Vice Pres
Shmuel Cohen, 1st Trustee
Shlomo Kapyetsky?, 2nd Trustee
Shimon Bernsein, 3rd Trustee
Nachum Puchalsky, Treas
Wolf Rosenberg, Sec
Ziskind Goldman, Shames
Committee:
Yakov Rosenberg
Shabtai Rosenblum
Tzvi Dov Kaminsky
Zelig Gedinsky
Yisrael Moshe Rosenberg
Meir Isaac Levin
Nachum Yoel Levy
Falk Borowick
Aharon Yona Orsolik
Dovid Cohen
Moshe Brokowsky
Moshe Ekstrowitz?
Natan Shraga Meyerson?
Naftali Levin
Yosef Tillman?
Moshe Nisan Lampert
Tzvi Bogatz
Kalman Shapiro
Moshe Cohen
Shalom Demmel
Chaim Dov Wershba
Chaim Arye Cohen
Shmuel Ptak?
Pesach Wierbelefsky?
Eliezer Terr
Akiva Mantzik?
Yosef Osher?
 
CHEVRA CHOCHMAS ADAM ANSHE LOMZA VEGATSCH, Path 45R

in Mt. Zion Cemetery in Maspeth, New York
established in 1894, first burial in 1916
Zelig Gedinsky, Ex-Pres
Yisrael Sheinkopf, Pres
Shmuel Cohen, Vice Pres
Yosef Rosenberg, 1st Trustee
Yitzchak Sharizan, 2nd Trustee
Shimon Bernstein, 3rd Trustee
Nachum Puchalsky, Treas
Naftali Levin, Sec
Ziskind Goldman, Shames
Committee:
Falk Borowick
Moshe Rabinowitz
Moshe Bednowitz?
Yisrael M. Rosenberg
Avraham Leventhal
Wolf Belikowsky?
Moshe Katz
Yitzchak A. Kupitsky
Yechezkel Silkowitz
Shmuel Bogonowitz
Yehoshua Horowitz
Isaac Zambrowsky
Alter Belger
Yehuda Glickman

 
Ex-Presidents:
Zusman Glickman
Zalman Weinberg
Tzvi R. Kaminsky
Yosef Horowitz
Alter Shapiro
Meir A. Levin
Shimon N. Greenberg
Nachum Y. Levy
Markil Cohen
 
Committee:
Harry Rosenberg
Chaim D. Wershba
Kalman Shapiro
Moshe Ekstrowsky?
Elezer Teff?
Wolf Rosenberg
Yosef Solomon
Avraham A. Levinsky
Shalom Demmel
Shlomo Kopetz
Avraham M. Bernstein
Elezer D. Blumenstein
Avraham Orlakewitz
Alter Lipkowitz
Chanan Glickman
  CHEVRA CHOCHMAS ADAM ANSHE LOMZA VEGATSCH
in Montefiore Cemetery in St. Albans, New York
established in 1894, first burial in 1933
Officers:
Shmuel Kadnelts???, Ex-Pres
Chaim Dov Wershba, Pres
Wolf Belikowsky, Vice Pres
Chaim Eliezer Goritz?, Treas
Naftali Tzvi Levin, Sec
Trustees:
Yitzchak Moshe Sharizan??
Liba Neiman
Chaim Bogonowitz
Ex-Presidents:
Zelig Goldstein
Zalman Weinberg
Zelig Gidinsky
Yosef Hurwitz
Alter Shapira
Meir Isaac Levin
Israel Sheinkop
Committee:
Israel Moshe Rosenberg
Natan Sheinkop
Helen Bogatz
Natin Livoy
Nachum Pochalsky
Wolf Rosenberg
Sam Berg?
Eliezer Tept?
Yechezkel Silkowitz
Moshe Teft?
Binyamin Kapesky
Isaak Zambrowsky
Avraham Yashemberg?
Shlomo Pavel?
Harry Pavel?
Leo Dshikebsen?
Izzy  Kopetsky
Moshe Chaim Silberstein
Moshe Ekster
Shmuel Chaim Fitek??
Aharon Yona Orselek
Dovid Pelter
Lazer Kupper
Shlomo Kopetz


 

Copyright 2005 Museum of  Family History

All rights reserved.  Image Usage Policy